Ellipse 52 bikes v4 copy
Larch Bike Shelter
IMG_1952